รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์คืนเงินรถยนต์คันแรก
กรมสรรพสามิต
ลำดับที่ สรรพสามิตพื้นที่ ชื่อ-นามสกุล ประเภทรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น ขนาด(ซีซี) เงินขอใช้สิทธิ์ฯ(ประมาณ) ยื่นเอกสารครบถ้วน
กรมสรรพสามิต
ยื่นเอกสารครบถ้วน
ตรวจสอบสิทธิ์ฯ
กรมการขนส่่งทางบก
ยื่นเอกสารครบถ้วน
ตรวจสอบสิทธิ์ฯ
อนุมัติเงินคืนภาษี
กรมบัญชีกลาง
วันที่อนุมัติ จำนวนเงินคืน
 1.  นครพนม  1. นางภัสรา ฐานวิเศษ รถยนต์นั่ง  NISSAN  FDWURTZK13XH5B  1,198  69,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 1-ตุลาคม-55  69,711
 2.  มหาสารคาม  1. น.ส.สุนิสา โยวะผุย รถยนต์นั่ง  HONDA  CITY  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 15/10/2555  100,000
 3.  มหาสารคาม  2. นายบรรจบ หงษ์ศาลา รถยนต์นั่งที่มีกระบะ  NISSAN  MARCH  1,198  53,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  53,405
 4.  มหาสารคาม  3. น.ส.วรารักษ์ สุบรรณ รถยนต์นั่ง  HONDA  CITY  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  100,000
 5.  มหาสารคาม  4. นายสมพงษ์ ไชยวงษา รถยนต์นั่ง  TOYOTA  VIOS  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  100,000
 6.  มหาสารคาม  5. น.ส.ธนิษฐ์ฌา ไชยรินทร์ภิญโญ รถยนต์นั่ง  TOYOTA  VIOS  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  100,000
 7.  มหาสารคาม  6. นายถาวร การะหงษ์ รถยนต์นั่ง  TOYOTA  VIOS  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 15/10/2555  100,000
 8.  มหาสารคาม  7. นางฐิติรัตน์ ประการพูนผล รถยนต์นั่ง  TOYOTA  VIOS  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  100,000
 9.  มหาสารคาม  8. น.ส.จิตอารีย์ วงศ์โต รถยนต์นั่ง  HONDA  CITY  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 15/10/2555  100,000
 10.  มหาสารคาม  9. นายน้อย ภูสีฤทธิ์ รถยนต์กระบะ  CHEVROLET  COLORADO  2,499  13,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  13,568
 11.  มหาสารคาม  10. นายจิตติพงษ์ จัตุรงค์ รถยนต์กระบะ  TOYOTA  HILUX VIGO  2,494  16,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  16,458
 12.  มหาสารคาม  11. นายสะอาจ สิทธิภาพ รถยนต์กระบะ  ISUZU  D MAX  2,499  17,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  16,679
 13.  มหาสารคาม  12. นางหนูพิน อักขราสา รถยนต์กระบะ  MITSUBISHI  TRITON SINGLE CAB2WD  2,351  10,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  10,857
 14.  มหาสารคาม  13. นางอนงค์ หลาบหนองแสง รถยนต์กระบะ  TOYOTA  HILUX VIGO  2,494  15,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  17,461
 15.  มหาสารคาม  14. นางจันทร์เพ็ญ สียางนอก รถยนต์นั่งที่มีกระบะ  TOYOTA  HILUX VIGO  2,494  78,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  78,655
 16.  มหาสารคาม  15. นายสมจิตร อุปลี รถยนต์นั่งที่มีกระบะ  TOYOTA  HILUX VIGO  2,494  77,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  78,655
 17.  มหาสารคาม  16. นางอำนวย เทียบแก้ว รถยนต์นั่งที่มีกระบะ  TOYOTA  HILUX VIGO  2,494  77,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  78,655
 18.  มหาสารคาม  17. นางจินตภาณี ผาบจันดา รถยนต์นั่ง  TOYOTA  VIOS  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 15/10/2555  100,000
 19.  มหาสารคาม  18. นายอภิศักดิ์ แสนจำลา รถยนต์นั่ง  TOYOTA  VIOS  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  100,000
 20.  มหาสารคาม  19. นายไพบูลย์ ทินราช รถยนต์นั่ง  MAZDA  MAZDA2  1,498  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  100,000
 21.  มหาสารคาม  20. น.ส.เรืองรวี มาบิดา รถยนต์นั่ง  HONDA  CITY  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  100,000
 22.  มหาสารคาม  21. นายอภิรักษ์ เพียชำนิ รถยนต์นั่งที่มีกระบะ  HONDA  BRIO  1,198  66,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 15/10/2555  66,336
 23.  มหาสารคาม  22. นางบุญเฮียง รักภักดี รถยนต์กระบะ  TOYOTA  KUN35R-URMSHT A7  2,494  17,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 15/10/2555  17,286
 24.  มหาสารคาม  23. นางจิราพร ทิพโอสถ รถยนต์นั่งที่มีกระบะ  TOYOTA  KUN35R-PRMSHT A7  2,494  78,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 15/10/2555  78,655
 25.  มหาสารคาม  24. นางสาวลำดวน ตาบ่อหุ่ง รถยนต์นั่ง  NISSAN    0 -  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 15/10/2555  72,253
 26.  มหาสารคาม  25. นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์ รถยนต์กระบะ  TOYOTA    0 -  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 15 ต.ค.2555  15,856
 27.  มหาสารคาม  26. นางสาวยุพิน ทุงจันทร์ ระบบกรมฯ  TOYOTA    0 -  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  15,856
 28.  มหาสารคาม  27. นายสมเกียรติ จิตเกิด รถยนต์กระบะ  TOYOTA    0 -  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  17,461
 29.  มหาสารคาม  28. นางฤดีรัตน์ โทไข่ษร รถยนต์กระบะ  CHEVROLET    0 -  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 15/10/2555  13,568
 30.  มหาสารคาม  29. นายคมเพชร พงพันนา รถยนต์กระบะ  ISUZU    0 -  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 15/10/2555  15,580
 31.  มหาสารคาม  30. นายเส็ง สมบัติหอม รถยนต์นั่ง  MAZDA    0 -  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 15/10/2555  100,000
 32.  มหาสารคาม  31. นายมงกุฎ ครองสี รถยนต์กระบะ  TOYOTA    0 -  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  17,060
 33.  มหาสารคาม  32. นางทวี เศษรักษา รถยนต์กระบะ  TOYOTA    0 -  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 15/10/2555  14,703
 34.  มุกดาหาร  1. นางฮุ่ยจู ตั้งปณิธานนท์ รถยนต์นั่ง  TOYOTA  วีออส  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 1-ตุลาคม-55  100,000
 35.  มุกดาหาร  2. น.ส.รัตนา แซ่อั้ง รถยนต์นั่งที่มีกระบะ  TOYOTA  Double Cad  2,982  89,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 1-ตุลาคม-55  88,993
 36.  มุกดาหาร  3. นายไพศาล แซ่อั้ง รถยนต์นั่ง  FORD  FORD FIESTA  1,388  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 1-ตุลาคม-55  100,000
 37.  สกลนคร  1. นายอภิชาติ โคตรวิชา รถยนต์นั่ง  MAZDA  MAZDA 2  1,498  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 38.  สกลนคร  2. นางสาวสุชาสินี คุปตะบุตร รถยนต์นั่ง  MAZDA  MAZDA 2  1,498  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 39.  สกลนคร  3. นายพงษ์ขจร บุญพงษ์ รถยนต์นั่ง  HONDA  CITY  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 40.  สกลนคร  4. นางสาวนิตยากร ข่วงทิพย์ รถยนต์นั่ง  HONDA  CITY  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 41.  สกลนคร  5. นางพัชนิยา ทานาลาด รถยนต์นั่ง  HONDA  JAZZ  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 42.  สกลนคร  6. นายธัญดา ดื่นแก้ว รถยนต์นั่ง  CHEVROLET  AVEO  1,399  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 43.  สกลนคร  7. นางกรกนก คำเพชร รถยนต์นั่ง  HONDA  JAZZ  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 44.  สกลนคร  8. นายประพันธ์ สายจันทร์ รถยนต์นั่ง  TOYOTA  VIOS  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 45.  สกลนคร  9. นางสาวทิพวรรณ แฮนเกตุ รถยนต์นั่ง  HONDA  JAZZ  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว 30/10/2555  100,000
 46.  สกลนคร  10. นายอภิชาติ พิมพ์ภูคำ รถยนต์นั่ง  HONDA  CITY  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 47.  สกลนคร  11. ด.ต.สาคร กัณหาสุระ รถยนต์นั่ง  TOYOTA  VIOS  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 48.  สกลนคร  12. นายโสดา ยะพลหา รถยนต์นั่ง  TOYOTA  VIOS  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 49.  สกลนคร  13. นายชาญณรงค์ บัตรสูงเนิน รถยนต์นั่ง  MAZDA  MAZDA 2  1,498  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 50.  สกลนคร  14. นายจยุตย์ พูลเพิ่ม รถยนต์นั่ง  MAZDA  MAZDA 2  1,498  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 51.  สกลนคร  15. นางรัตนา กุงซุย รถยนต์กระบะ  TOYOTA  HILUX VIGO  2,494  16,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  17,060
 52.  สกลนคร  16. นางสาวณิชากร แสนสุริวงศ์ รถยนต์กระบะ  CHEVROLET  COLORADO  2,499  13,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  13,869
 53.  สกลนคร  17. นางวิสัย อันทะลัย รถยนต์กระบะ  ISUZU  D-MAX  2,499  17,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  17,435
 54.  สกลนคร  18. นางรัตนาพร กลยนี รถยนต์นั่งที่มีกระบะ  TOYOTA  Vigo Cham  2,494  81,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  81,765
 55.  สกลนคร  19. นางสุดจิตา เดชสุวรรณ รถยนต์นั่งที่มีกระบะ  TOYOTA  VIGO  2,494  86,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  78,655
 56.  สกลนคร  20. นายสุวิทย์ พรหมพินิจ รถยนต์นั่งที่มีกระบะ  TOYOTA  HILUX-VIGO  2,494  81,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  81,765
 57.  สกลนคร  21. นายภควัส บุตรศรี รถยนต์นั่งที่มีกระบะ  TOYOTA  HILUX VIGO  2,494  77,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  78,655
 58.  สกลนคร  22. นางสมานจิต คึ้มยะราช รถยนต์นั่ง  TOYOTA  VIOS  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 59.  สกลนคร  23. น.ส.วีณณา กมลพุทธ รถยนต์นั่ง  TOYOTA  YARIS  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 60.  สกลนคร  24. นายฉัตรชัย เอี่ยมอองกิจ รถยนต์กระบะ  ISUZU  D-Max  2,499  18,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  16,566
 61.  สกลนคร  25. นายจิระพันธุ์ จวนสาง รถยนต์กระบะ  TOYOTA  Hilux Vigo  2,494  15,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  15,681
 62.  สกลนคร  26. นายธวัชชัย โยธานัก รถยนต์นั่งที่มีกระบะ  TOYOTA  HILUX  2,494  78,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  78,655
 63.  สกลนคร  27. นางสาวศิริลัดดา สมใจ รถยนต์นั่ง  TOYOTA  VIOS  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 64.  สกลนคร  28. นายประวิทย์ จันทสิทธิ์ รถยนต์นั่ง  TOYOTA  VIOS  1,497  100,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 65.  สกลนคร  29. นางนุชจิรา โสภา รถยนต์กระบะ  TOYOTA  HILUX-VIGO  2,494  15,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  17,461
 66.  สกลนคร  30. นางพิพัฒน์ มนัสสา รถยนต์นั่งที่มีกระบะ  TOYOTA  HILUX-VIGO  2,494  77,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  77,953
 67.  สกลนคร  31. นางนวลมะณี นาสมยนต์ รถยนต์กระบะ  CHEVROLET  Colorado 2.5L 2WD  2,499  17,000  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  13,568
 68.  สกลนคร  32. นายสมคิด พวงเพชร รถยนต์กระบะ  MITS    0 -  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  14,385
 69.  สกลนคร  33. นางบุญเรือง ทองใบ รถยนต์นั่งที่มีกระบะ  TOYOTA    0 -  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  85,682
 70.  สกลนคร  34. นางประภาพร ไชยเลิศ รถยนต์นั่ง      0 -  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  100,000
 71.  สกลนคร  35. นายวิทยา ธิโสภา รถยนต์กระบะ      0 -  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  17,009
 72.  สกลนคร  36. นางสาวอนรรฆมณี จิตประพันธ์ รถยนต์นั่ง      0 -  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว  กรมขนส่งตรวจสิทธิ์ฯแล้ว -  89,695
รวมจำนวนเงิน 4,963,570.00
ที่มาข้อมูล กรมสรรพสามิต